فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

مسعود سرپاک
مسعود سرپاک

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق - قدرت
مرتبه علمی :
    مربی
^